ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 การจ้างจ้างเหมาออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 การจ้างจ้างเหมาออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2561 การจ้างจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (ยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสินค้าที่ระลึก) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามประกาศ จังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2561 การจ้างจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (ยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสินค้าที่ระลึก) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามประกาศ จังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (ยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ระลึก) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (ยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ระลึก) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต